Eng |  Cat |  Esp
[25/11/2014]

Prosec: Punt Formatiu Incorpora

La nostra entitat serà durant l’any 2015 Punt Formatiu inclòs dins del Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa.

D’una banda, aquest projecte representa per Prosec poder completar el tercer dels eixos d’actuació de la nostra secció Formació i Ocupació: orientació laboral, intermediació empresarial i formació ocupacional.

També suposa una mostra més de la confiança que ens tenen, com a una de les entitats referents amb capacitat per desenvolupar accions formatives.

Des de Prosec gestionarem tres cursos d’una durada aproximada de 300h cadascun dirigits a persones aturades de col·lectius en risc d’exclusió, potenciant essencialment les competències transversals i d’apoderament (Autoconeixement, autoestima i seguretat personal; Imatge personal, Comunicació assertiva, Relació interpersonal, Treball en equip, Adaptabilitat, Gestió del temps, Responsabilitat, Gestió emocional i tolerància a la frustració i Resolució de conflictes).

Per a més informació, podeu contactar amb la nostra adreça d’email: info@promotorasocial.net

© imaginaIS